RODO

Klauzula informacyjna (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Komunalka  Rzgów reprezentowane przez Prezesa , z siedzibą: ul. Rzgów Drugi 5B, 62-586 Rzgów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą adresu e-mail inspektor@osdidk.pl lub pod numerem tel. 531 641 425.
 3.  Państwa dane  osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności wykonywanie;
 5. art. 6 ust. 1 lit. b RODO  przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy;
 6. art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym;
 7. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi obligatoryjny przepis prawa, w pozostałych wypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne i konieczne celem realizacji umowy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 11. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 12. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 14. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora posiadają Państwo prawo do:
 15. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 16. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 17. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 18. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
 19. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 20. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesa adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,              e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. tel.: 225310301
 21. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 22. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Kontakt

Samochód - kontakt Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 882 621 404
biuro@komunalkarzgow.pl

Jesteśmy częścią grupy:
RODO - Komunalka Rzgów
spoldzielnie.org